مشخصات درس : 
نام درس :
 
تحقیقات بازاریابی

(Marketing Research)


کد درس :
44233

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت بازاریابی
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف از این درس آشنایی با روش های تحقیقات بازاریابی با تمرکز بر توانمندسازی دانش‌پژوهان در تحلیل و بدست آوردن شهود از داده‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی است. لذا در این درس علاوه بر آموزش مراحل تعریف یک پروژه تحقیقات بازاریابی از ابتدا تا انتها، بر روش‌های تحقیقات بازاریابی برای حل مسائل مختلف بازاریابی مانند قیمت‌گذاری، طراحی محصول جدید، بخش بندی بازار و تعیین بازار هدف، سنجش رضایت و وفاداری مشتری پرداخته می‌شود. علاوه بر موارد مذکور با استفاده از ویدیوهای آموزشی که در کنار دوره در اختیار دانش پژوهان قرار می‌گیرد سعی می‌شود تا توانمندی لازم در تحلیل داده‌ها و استخراج شهود مدیریتی در دانش‌پژوهان ایجاد شود. در نهایت انتظار می‌رود پس از اتمام این درس، دانش‌پژوهان با گام‌های تعریف پروژه‌های تحقیقات بازاریابی آشنا شده و بتوانند نیاز سازمان را در هر یک از ابعاد ذکر شده شناسایی کرده و روش مناسب تحقیقات بازاریابی را برای حل مسئله سازمان انتخاب کنند و در نهایت بتوانند تحلیل بهتری از خروجی‌های پروژه تحقیقات بازاریابی بدست آورند.  
1. مقدمه ای بر تحقیقات بازاریابی
2. تعریف مساله
3. طراحی پرسشنامه
4. مروری بر روش هاس تحقیقات توصیفی
5. تحلیل داده
6. تحقیقات بازاریابی در قیمت‌گذاری
     6.1. موندیک
     6.2. ون وستندورپ
     6.3. تحلیل هم پیوند
7. رضایت و وفاداری مشتری
8. طراحی محصول جدید
     8.1. روش‌های تحقیق اکتشافی
     8.2. تحلیل هم پیوند
9. دسته‌بندی بازار – خوشه‌بندی
10. طراحی آزمایش و تحقیقات علّی معلولی
11. روش‌های نمایش تحلیل‌ها
G. A. Churchill & Down Iacobucci, Marketing Research: Methodological Foundations, 2018, Thomson
 Naresh Malhotra, Marketing research: an applied orientation, Pearson Prentice Hall
V. R. Rao, Applied Conjoint Analysis, 2014, Springer
Stephen Few, Information Dashboard Design