مشخصات درس : 
نام درس :
 
یادگیری ماشین

(Machine Learning)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت مالی بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

  • آموزش استفاده از هوش مصنوعی در اقتصاد مالی و مدیریت سرمایه گذاری.

  1. معرفی یادگیری ماشین
  2. مقایسه میان روش‌های اقتصادسنجی و یادگیری ماشین مالی
  3. ساختار داده‌های مالی
  4. برچسب‌گذاری
  5. مدل‌های جمعی (ترکیبی)
  6. اعتبارسنجی مالی
  7. انتخاب ویژگی‌
  8. همبستگی
  9. خوشه بندی
Ng, Andrew (2001). Machine Learning Notes. Stanford University.
Matthew F. Dixon, Igor Halperin, and Paul Bilokon (2020) Machine Learning in Finance: From Theory to Practice, Springer.
De Prado, Marcos (2020). Machine Learning for Asset Managers.
De Prado, Marcos (2018). Advances in Financial Machine Learning.Course Design