18 تیر 1403

📌 سمینار پژوهشی 
عنوان :


Combining Choice and Response Time Data to Analyze the Ride-Acceptance Behavior of Ride-Sourcing Drivers


👤  مهندس مانا مسکار
دانشجوی دکتری صنايع، 
دانشگاه صنعتی شریف

🗓 دوشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۳ 
⏰ ساعت ۱۰ الی ۱۲

🏢 دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، کلاس ۲

🔗 ثبت نام
مهلت ثبت نام: جمعه ۱۵ تیر

⚪️ انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانان

مانا مس‌کار

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف