نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش

تاریخ برگزاری همایش، 7 خرداد خواهد بود.

 

اطلاعات تکمیلی از این همایش در فایل پیوست قابل مشاهده است.


 

 

دانلود فایل