29 شهریور

 


 

چکیده رساله:

چالش‌های شهرنشینی و چگونگی بهبود آن از گذشته مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار داشته است. با گسترش شهرنشینی و مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها، این چالش‌ها اهمیت مضاعفی در کشور ما پیدا کردند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد شهری، مسکن است. این مسائل که در بسیاری دیگر از کشورها نیز به صورت جدی وجود دارد، در شاخه اقتصاد شهری در دنیا مورد بحث قرار می‌گیرد. رساله حاضر در سه فصل تنظیم شده است که در هر یک از فصول آن به یکی از ابعاد مرتبط با اقتصاد شهری و مسکن
پرداخته شده است.
در فصل اول اثرات ساخت مسکن مهر بر ارزش املاک مسکونی مجاور بررسی می‌شود و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل نشان داده می‌شود ساخت مسکن مهر منجر به کاهش ١١ درصدی ارزش املاک مسکونی مجاور نسبت به سایر املاک شهر می‌شود و این اثر منفی در محله‌هایی که ساخت‌وساز مدرسه با سرعت بیشتری انجام شده است، کمتر است.
در فصل دوم اثرات ساخت مسکن مهر بر اشتغال طی سال های ١٣٨۴ تا ١٣٩٨ مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این فصل نشان می‌دهد ساخت مسکن مهر در هر شهرستان منجر به افزایش اشتغال در حوزه ساخت‌وساز به میزان ۵ نفر در هر فصل و ٢٣٠ نفر-ساعت در هر هفته می‌شود اما اثر ساخت مسکن مهر بر اشتغال کل معنادار نیست. در نتیجه در اثر ساخت مسکن مهر، انتقال اشتغال از سایر حوزه‌ها به حوزه ساخت‌وساز شکل گرفته است.
در فصل سوم اثرات اقتصادی و توزیعی سدسازی بر مناطق پایین دست و بالادست مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این فصل نشان می‌دهد هر ده درصد افزایش مجموع حجم سدهای ساخته شده در بالادست هر دهستان، به طور متوسط منجر به ٠٫۵ درصد افزایش اجاره در زمین های کشاورزی دهستان می‌شود. همچنین جمعیت دهستان های بالادست سد، ٠٫۴ درصد کاهش و جمعیت دهستان‌های پایین دست سد، ٠٫٣ درصد افزایش می‌یابد.