مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می کند

20 Jun 2022
16725


تاریخ ثبت نام: تا 3 تیر ماه 1401
اطلاعات از نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام: EPSCHOOL.IR

دانلود فایل