مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد مدیریت
(Economics for Managers)

​​​​​​​
کد درس :
44155

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • آشنایی با مبانی علم اقتصاد خرد
 • ​​​​​​​آشنایی با مبانی علم اقتصاد کلان
 • آشنایی با نحوه به کار بردن این علوم در تصمیم‌گیری مدیران
 • آشنایی با داده‌های اقتصادی
 1. بازارها چطور کار می‌کنند؟
 2. بازار و رفاه
 3. اقتصاد بخش عمومی
 4. رفتار بنگاه‌ها و ساختار بازار
 5. اقتصاد بازار کار
 6. داده‌های اقتصاد کلان
 7. بخش حقیقی در بلندمدت (رشد)
 8. پول و قیمت‌ها در بلندمدت
 9. اقتصاد باز
 10. نوسانات کوتاه‌مدت اقتصاد 
*[M] Mankiw, N. Gregory (2018). “Principles of Economics” Cengage learning, Eighth Edition
​​​​​​​[CFA] CFA Institute (2019). “CFA Program Curriculum Level I” J. Wiley, Vol 2
 [MI] Mankiw, N. Gregory (2018). “Principles of Microeconomics” Cengage learning, Eighth Edition
[V] Varian, Hal M. (1992) “Microeconomic Analysis” W. W. Norton & Company, Third Edition
[Ni] نیلی، مسعود (1399). "مبانی اقتصاد"، نشر نی، چاپ دوازدهم. ​​​​​​​