مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت مالی بنگاه‌ها

(Corporate Finance)

​​​​​​​
کد درس :
44311

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

  • ارائه مفاهیم اصلی در رابطه با  سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها (محسوس، نامحسوس، ...) و تامین منابع مالی (استقراض، فروش سهام، ...)
  1. معرفی مدیریت مالی بنگاه: تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری
  2. ​​​​​​​نحوه محاسبه ارزش فعلی و ارزش آینده: مقرری سالیانه
  3. اوراق قرضه: نرخ بهره واقعی و اسمی
  4. ارزش‌گذاری سهام و هزینه سرمایه صاحبان سهام
  5. معیارهای سرمایه‌گذاری: نرخ بازگشت درونی و خالص ارزش فعلی
  6. ارتباط ریسک و بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه
  7. مارکویتز و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
  8. تحلیل پروژه و رابطه استراتژی و مدیریت مالی
Brealey, Richard, Stewart Myers, and Franklin Allen, Alex Edmans. Principles of corporate finance. McGraw-Hill Education, 2022
​​​​​​​