مشخصات درس : 
نام درس :
 
کنترل، بودجه‌بندی و مدیریت عملکرد

(Control, Budget & Perfect Management)


کد درس :
44215

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
برنامه‌ریزی استراتژیک
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف این درس آشنا نمودن دانشجویان با سیستم‌های کنترل مدیریتی و بودجه‌ریزی است بطوری که قادر به تحلیل و طراحی چنین سیستم‌هایی باشند. در این درس به موضوع بودجه‌ریزی و کنترل از منظر یک مدیر سازمان نگریسته می‌شود و نه از منظر یک مدیر مالی، مدیر حسابداری یا مسئول مدیریت اطلاعات سازمان.

در این درس دانشجویان با مطالب زیر آشنا می شوند:
  1. سیستم کنترل مدیریتی و ضرورت طراحی و کاربرد آن در یک سازمان

  2. زیرساخت‌های لازم برای یک سیستم کنترل مدیریتی

  3. فرایندهای بودجه‌ریزی و کنترل مدیریتی

Anthony R. N. & Govindarajan V. (2003), Management Control Systems, McGraw-Hill
Welsch G.A., Hilton R., Gordon P. (1988), Budgeting: Profit Planning and Control, Prentice Hall