انواع گواهینامه

با توجه به ارزیابی عملکرد دانش‌پذیران در طول دوره، یکی از ۳ نوع گواهی نامه زیر از سوی «دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف» به ایشان تعلق خواهد گرفت.

  • گواهینامه موفقیت: برای شرکت‌کنندگانی که تمام دروس دوره را با موفقیت سپری کنند.
  • گواهینامه حضور در دوره: برای شرکت‌کنندگانی که در تمام دروس دوره به میزان کافی حضور داشته باشند.
  • گواهینامه حضور در چند درس: برای شرکت‌کنندگانی که در بعضی از دروس دوره به میزان کافی حضور داشته باشند.