دروس ارائه شده رشته دکتری علوم اقتصادی در ترم پائیز 1401

ردیف شماره درس گروه واحد نام درس نام استاد برنامه هفتگی محل تشکیل تاریخ و ساعت امتحان
1 44755 1 3 قیمت گذاری دارایی ها علی ابراهیم‌نژاد یکشنبه و سه شنبه
 از ساعت 13:30 تا 15
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 7
1401/11/02
15:00
2 44773 1 3 اقتصاد خرد پیشرفته غلامرضا کشاورزحداد
محمد وصال
شنبه و دوشنبه
از ساعت 16:30 تا 18
دانشکده مدیریت و اقتصاد
 طبقه همکف کلاس  2
1401/10/19 
09:00
3 44774 1 3 اقتصاد کلان پیشرفته سید علی مدنی زاده یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 11 تا 12:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه سوم کلاس 319
1401/10/27
 09:00

دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در ترم پائیز 1401

ردیف شماره درس گروه واحد نام درس نام استاد برنامه هفتگی محل تشکیل تاریخ و ساعت امتحان
1 44177 1 3 افته‌هایی در مالی شرکت‌ها حسین عبده تبریزی سه شنبه
 از ساعت 15 تا 18
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 1
1401/10/27 
15:00
2 44616 1 3 مهندسی مالی شیوا زمانی یکشنبه و سه شنبه
 از ساعت 9:30 تا 11
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 7
1401/11/02
 09:00
3 44709 1 3 اقتصادسنجی ۲ محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه
 از ساعت 16:30 تا 18
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/10/24
15:00
4 44711 1 3 اقتصاد کلان ۲ امینه محمود زاده احمدی نژاد یکشنبه و سه شنبه 
از ساعت 11 تا 12:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/10/20
09:00
5 44712 1 3 اقتصاد ریاضی شیوا زمانی یکشنبه و سه شنبه 
از ساعت 13:30 تا 15
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/11/02 
15:00
6 44713 1 3 اقتصاد ایران مسعود نیلی یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 15 تا 16:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/10/27
15:00
7 44715 1 3 اقتصاد خرد ۱ غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه
از ساعت 13:30 تا 15
دانشکده مدیریت و اقتصاد
 طبقه همکف کلاس 6
1401/10/28
 09:00
8 44715 2 3 اقتصاد خرد 1 سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه 
از ساعت 15 تا 16:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 7
1401/10/28
09:00
9 44716 1 4 اقتصاد سنجی ۱ محمد وصال شنبه و دوشنبه
 از ساعت 10:30 تا 12:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 7
1401/10/19
09:00
10 44722 1 3 اقتصاد مالی ۲ علی ابراهیم نژاد
مهدی محسنی
یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 16:30 تا 18
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 7
1401/10/20
 15:00
11 44726 1 3 اقتصادسنجی مالی غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه
از ساعت 11 تا 12:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/11/01
09:00
12 44746 1 3 اقتصاد انرژی محمدرضا حسام‌زاده
سیدفرشاد فاطمی اردستانی
یکشنبه
از ساعت 8 تا 11
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/10/22
 09:00
13 44748 1 3 معاملات الگوریتمی حمیدرضا آرین یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 13:30 تا 15
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس ۴  
1401/10/22
 09:00
14 44771 1 3 اقتصاد سیاسی مسعود نیلی یکشنبه و سه شنبه 
از ساعت 9:30 تا 11
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 3
1401/11/02
09:00

لیست دروس ارائه شده برای مقطع کارشناسی (دوره فرعی اقتصاد)

ردیف شماره درس گروه واحد نام درس نام استاد برنامه هفتگی محل تشکیل تاریخ و ساعت امتحان
1 44629 1 3 تحلیل داده و محاسبات با کارایی بالا حمیدرضا آرین یکشنبه وسه شنبه
از ساعت 16:30 تا 18
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس ۴
1401/10/22
15:00
2 44697 1 3 آشنایی با اقتصاد دیجیتال فرهاد نیلی چهارشنبه
 از ساعت 9 تا 12
دانشگاه- ساختمان ابن سینا
الف ۲
1401/10/21
09:00
3 44714 1 3 مبانی اقتصاد سید علی مدنی‌زاده یکشنبه و سه شنبه
از ساعت 7:30 تا 9
دانشگاه- تالار ۵ 1401/10/25
 09:00
4 44719 1 3 اقتصاد خرد دوره فرعی محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی شنبه و دوشنبه 
از ساعت 16:30 تا 18
دانشگاه- ساختمان ابن سینا
الف ۲۵
1401/10/24 
15:00
5 44720 1 3 اقتصادسنجی دوره فرعی نرگس طهماسبی شنبه و  دوشنبه
از ساعت 15 تا 16:30
دانشکده مدیریت و اقتصاد
طبقه همکف کلاس 6
1401/11/01
 09:00