دروس ارائه شده رشته دکتری علوم اقتصادی در ترم بهار 1401

ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
نام استاد
برنامه هفتگی
ساعت و تاریخ امتحان
1 اقتصاد محاسباتی 44626 1 دکتر سید علی مدنی زاده یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1401/04/26 09:00
2 اقتصاد سنجی پیشرفته 44757 1 دکتر محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 تا 9 1401/04/22 09:00
3 اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 44806 1 دکتر محمد وصال یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1401/04/28 09:00

دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در ترم بهار 1401

ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
نام استاد
برنامه هفتگی
ساعت و تاریخ امتحان
1 سرمایه‌گذاری و تامین مالی زمین و مسکن 44172 1 دکتر حسین عبده تبریزی سه شنبه از ساعت 15 تا 18 1401/04/26 09:00
2 ارزیابی و مدیریت ریسک 44617 1 دکتر شیوا زمانی شنبه و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 1401/04/29 09:00
3 اصول نظریه بازی 44625 1 دکتر محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1401/05/03 15:30
4 اقتصاد محیط زیست 44627 1 دکتر محمد وصال یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1401/04/30 09:00
5 اقتصاد اجتماعی 44628 1 دکتر غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1401/05/01 09:00
6 اقتصاد خرد ۲ 44706 1 دکتر غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 1401/05/02 09:00
7 اقتصاد خرد ۲ 44706 2 دکتر سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1401/05/02 09:00
8 اقتصاد کلان ۱ 44710 1 دکتر امینه محمود زاده احمدی نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1401/04/28 09:00
9 اقتصاد کلان ۱ 44710 2 دکتر سید علی مدنی زاده یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1401/04/28 09:00
10 اقتصاد سنجی ۱ 44716 1 دکتر محسن محقق دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:30 تا 16:30 1401/04/25 15:30
11 اقتصاد مالی ۱ 44721 1 دکتر حمیدرضا آرین شنبه و دوشنبه از ساعت 16:30 تا 18 1401/04/23 15:30
12 اقتصادسنجی کاربردی 44731 1 دکتر غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 9:30 1401/04/25 09:00
13 تامین مالی انرژی 44745 1 - یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1401/04/22 09:00
14 مالی کاربردی شرکتی 44749 1 دکتر علی ابراهیم نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1401/05/01 15:30
15 یادگیری ماشین مالی 44767 1 دکتر حمیدرضا آرین یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1401/04/30 15:30

دروس ارائه شده مقطع کارشناسی در ترم بهار 1401

ردیف
نام درس
شماره درس
گروه
نام استاد
برنامه هفتگی
ساعت و تاریخ امتحان
1 تحلیل داده و محاسبات با کارایی بالا 44629 1 دکتر حمیدرضا آرین چهارشنبه از ساعت 15 تا 18 1401/04/04 09:00
2 تاریخ اقتصادی جهان 44631 1 دکتر فرهاد نیلی چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 10:30 1401/04/08 15:30
3 مبانی اقتصاد 44714 1 دکتر مسعود نیلی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1401/04/01 09:00
4 اقتصادسنجی دوره فرعی 44720 1 خانم نرگس طهماسبی شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1401/04/18 09:00
5 اقتصاد کلان دوره فرعی 44728 1 دکتر امینه محمود زاده احمدی نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1401/04/05 15:30
6 اقتصاد مالی دوره فرعی 44737 1 دکتر شیوا زمانی شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 1401/04/06 09:00