فهرست کارکنان اداری
نامسمتشماره تماسآدرس ایمیلمکان
خانم بامشادمدیر اجرایی و مسئول امور اداریbamshad@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- اتاق ۴۰۵
آقای سعید ارمندئیکارشناس امور مالی۶۶۱۶۵۸۵۳saeedarmandei@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۰۲
خانم چلندریکارشناس خدمات آموزشی گروه مدیریت۶۶۱۶۵۸۶۹chalandari@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حسن پورکارشناس خدمات آموزشی گروه اقتصاد۶۶۱۶۵۸۵۹hasanpour@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حدادیمسئول دفتر ریاست دانشکده۶۶۱۶۵۸۵۰haddadi@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- دفتر ریاست
خانم خوی وندیمسول امور اداری گروه اقتصاد۶۶۱۶۵۸۶۲khoyvandi@gsme.sharif.eduطبقه اول- راهرو جنوبی
خانم علی محمدیانمسول امور اداری گروه مدیریت۶۶۱۶۵۸۵۶alimohamadi@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- راهرو جنوبی
خانم جعفریکارشناس آموزش های آزاد۶۶۱۶۵۸۵۲embacp@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- اتاق ۴۰۷
آقای محسن نیاکارشناس سخت افزار ۶۶۱۶۵۸۶۰mohsennia@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۱۰