فهرست کارکنان اداری
نامسمتشماره تماسآدرس ایمیلمکان
خانم بامشادمدیر اجرایی و مسئول امور اداری دانشکده۶۶۱۶۵۸۵۰bamshad@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- دفتر ریاست
کارشناس امور مالی۶۶۱۶۵۸۵۳طبقه اول- اتاق ۱۰۲
خانم چلندریکارشناس خدمات آموزشی گروه مدیریت۶۶۱۶۵۸۶۹chalandari@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حسن پورکارشناس خدمات آموزشی گروه اقتصاد۶۶۱۶۵۸۵۹hasanpour@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حدادیکارشناس خدمات آموزشی پردیس کیش و کارشناس کارگروه علمی دانشکده۶۶۱۶۵۸۶۱haddadi@gsme.sharif.eduطبقه اول- راهرو شمالی
خانم خوی وندیمسول امور اداری گروه اقتصاد۶۶۱۶۵۸۶۲khoyvandi@gsme.sharif.eduطبقه اول- راهرو جنوبی
خانم علی محمدیانمسول امور اداری گروه مدیریت۶۶۱۶۵۸۵۶alimohamadi@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- راهرو جنوبی
آقای یحیی زادهکارشناس آموزش های آزاد۶۶۱۶۵۸۵۲embacp@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- اتاق ۴۰۷
آقای لولوییمدیر برنامه ریزی و سیستم ها ۶۶۰۲۲۷۵۵-۹ (داخلی ۱۰۴)loloi@gsme.sharif.eduطبقه چهارم- راهرو جنوبی
آقای محسن نیاکارشناس سخت افزار ۶۶۱۶۵۸۶۰mohsennia@gsme.sharif.eduطبقه اول- اتاق ۱۱۰