راهنمای اتصال نرم افزار به سرور پست الکترونیکی دانشکده

تنظیمات عمومی

 • سرور دریافت پست الکترونیک
  Incoming Mail Server
  (IMAP)
 • gsme.sharif.edu
 • درگاه دریافت پست الکترونیک
  Incoming Server Port
  (IMAP)
 • 143
 • سرور ارسال پست الکترونیک
  Outgoing Mail Server
  (SMTP)
 • gsme.sharif.edu
 • درگاه ارسال پست الکترونیک
  Outgoing Server Port
  (SMTP)
 • 587

راهنمای تنظیم نرم افزار Outlook 2013

راهنمای تنظیم نرم افزار Mail در سیستم عامل iOS