نکات مهم:

  • شماره تلفن های گویای دانشکده از قرار زیر هستند:
    ۶۶۰۲۲۷۵۵-۵۸
    ۶۶۰۲۲۷۵۹ (تلفکس)
    ۶۶۰۴۹۱۹۵-۶
  • جهت اتصال به داخلی های سه شماره ای دانشکده کافیست یکی از شماره های مستقیم دانشکده شماره گیری شده و پس از شنیدن صدای تلفن گویا شماره داخلی دانشکده (۳ شماره ای) شماره گیری شود.
  • جهت اتصال به داخلی های ۴ شماره ای دانشگاه کافیست ابتدا شماره تلفن ۶۶۱۶ و بلافاصله شماره داخلی دانشگاه (۴ شماره ای) شماره گیری شود.
نامسمتداخلی دانشکدهفکسداخلی دانشگاهتلفکس
محمدرضا آراستيعضو هیات علمی گروه مدیریت127-5873-
علی ابراهیم نژادعضو هیات علمی گروه اقتصاد139-5855-
شیرین اصلانیعضو هیات علمی گروه مدیریت151-5874-
مهدی بركچيانعضو هیات علمی گروه اقتصاد140-5857-
محسن بهرام‌گيريعضو هیات علمی گروه مدیریت146-5876-
ایمان حاجی زادهعضو هیات علمی گروه مدیریت142-5877-
آرش خلیلی نصرعضو هیات علمی گروه مدیریت152-5878-
محمد حسین رحمتیعضو هیات علمی گروه اقتصاد145-5864-
شیوا زمانيعضو هیات علمی گروه اقتصاد147-5865-
مهران سپهريعضو هیات علمی گروه مدیریت113-5879-
ابراهیم سوزنچیعضو هیات علمی گروه مدیریت134-5880-
مهدی شيخ‌زادهعضو هیات علمی گروه مدیریت138-5881-
مسعود طالبیانعضو هیات علمی گروه مدیریت148-5882-
بابک علويعضو هیات علمی گروه مدیریت114-5883-
محمد تقی عيساييعضو هیات علمی گروه مدیریت122-5851-
فرشاد فاطميعضو هیات علمی گروه اقتصاد135-5866-
علیرضا فيض‌بخشعضو هیات علمی گروه مدیریت129-5884-
ناصر كرميعضو هیات علمی گروه مدیریت124-5886-
علی کرمانشاهعضو هیات علمی گروه مدیریت117-5885-
غلامرضا كشاورز حدادعضو هیات علمی گروه اقتصاد149---
مهدی کيامهرعضو هیات علمی گروه مدیریت143-5887-
امینه محمودزاده احمدی نژادعضو هیات علمی گروه اقتصاد166-5863-
عبدالحمید مدرسعضو هیات علمی گروه مدیریت128-5888-
علی مدني‌زادهعضو هیات علمی گروه اقتصاد118-5868-
علی نقی مشایخیعضو هیات علمی گروه مدیریت126-5889-
منوچهر نجميعضو هیات علمی گروه مدیریت115-5890-
محمد وصالعضو هیات علمی گروه اقتصاد160-5872-
میثاق تصوریعضو هیات علمی گروه مدیریت161---
ایمان میرعمادیعضو هیات علمی گروه مدیریت110---
خانم خوی وندیمسئول امور اداری گروه اقتصاد137153-5862
خانم علی محمدیانمسئول امور اداری گروه مدیریت125112-5856
خانم حداديمسئول دفتر دانشکده101901
163
-5850
خانم چلندریکارشناس آموزش گروه مدیریت102902-5869
خانم جعفریکارشناس آموزش های آزاد119904-5852
سیاوش مقدسکارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات123--
امیر محسن محسن‌نياکارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات111-5860-
خانم بامشادمدیر اجرایی و مسئول امور اداری112-
سعید ارمندئیکارشناس امور مالی103905-5853
عیسی عسگریانتشارات164---
سیامک ایزدیاربوفه--5867-
نگهبانینگهباني131-5870-