پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی (در سال ۱۳۹۸)