اطلاعیه دفاع خانم سحر روشنی، رشته‌ی مدیریت

ساعت و محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی (در سال ۱۳۹۸)