اطلاعیه دفاع خانوم مهتاب کریمی

اطلاعیه دفاع آقای محمد حسین شعبانپور

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران

پنج ارائه در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران، از دانشکده مدیریت و اقتصادِ دانشگاه صنعتی شریف

 

۱- عنوان: The Effect of Single-sex Schools on Educational Attainment: Evidence from Iran.

نویسنده: دکتر محمد وصال و جواد صالحی.

 

۲- عنوان: Unemployment Benefit, Vocational Training and Job Match Quality: Evidence from Labor Market Policies in Iran.

نویسنده: دکتر غلام رضا کشاورز و زهرا دشت بزرگی.

 

۳- عنوان: The Real Effects of Credit Supply Disruptions: The Case of 2011 Embezzlement Scandal in Iran.

نویسنده: دکتر علی ابراهیم نژاد، سجاد ابراهمی و مهدی راستاد.

 

۴- عنوان: State-dependent Government Spending Multipliers in Oil Economies: Evidence from Iran.

نویسنده: دکتر مسعود نیلی، رمضان علی مروی و مرتضی زمانی.

بخش اول:

بخش دوم:

 

۵- عنوان: The Impact of Short-term Exposure to Ambient Air Pollution on Test Scores.

نویسنده: دکتر محمد وصال، سید فرشاد فاطمی و ناصر امان زاده.

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر