نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری

آشنایی با دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ویژه متقاضیان ۱۴۰۰

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی

وبینار پژوهشی