انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر