پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی (در سال ۱۳۹۸)

انتصاب دکتر کشاورز حداد به عنوان معاون پژوهشی و امور بین الملل دانشکده

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر