سخنرانی علمی: Profit Shifting, Import and Export Markups and the Gains from Trade

سخنرانی علمی: Internal Capital Markets in Business Groups: Evidence from an Emerging Market

کمیته علمی کنفرانس جهانی نوآوری باز در دانشگاه برکلی، دکتر محمدصالح فرازی استادمدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف را به عنوان یکی از سه نامزد‌ نهایی دریافت جایزه «بهترین مقاله پژوهشگران نوظهور» در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.

وبینار علمی: اثرات بازتوزیعی توسعه مالی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی متمرکز

سخنرانی علمی: ?Does VAT have higher tax compliance than trade taxes