اطلاعیه دفاع خانم محدثه حیدری نژاد، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای مرادی غریبوند، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای علی چوبداران، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع خانم سحر روشنی، رشته‌ی مدیریت

اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت

ساعت و محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران

پنج ارائه در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران، از دانشکده مدیریت و اقتصادِ دانشگاه صنعتی شریف

 

۱- عنوان: The Effect of Single-sex Schools on Educational Attainment: Evidence from Iran.

نویسنده: دکتر محمد وصال و جواد صالحی.

 

۲- عنوان: Unemployment Benefit, Vocational Training and Job Match Quality: Evidence from Labor Market Policies in Iran.

نویسنده: دکتر غلام رضا کشاورز و زهرا دشت بزرگی.

 

۳- عنوان: The Real Effects of Credit Supply Disruptions: The Case of 2011 Embezzlement Scandal in Iran.

نویسنده: دکتر علی ابراهیم نژاد، سجاد ابراهمی و مهدی راستاد.

 

۴- عنوان: State-dependent Government Spending Multipliers in Oil Economies: Evidence from Iran.

نویسنده: دکتر مسعود نیلی، رمضان علی مروی و مرتضی زمانی.

بخش اول:

بخش دوم:

 

۵- عنوان: The Impact of Short-term Exposure to Ambient Air Pollution on Test Scores.

نویسنده: دکتر محمد وصال، سید فرشاد فاطمی و ناصر امان زاده.

پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی (در سال ۱۳۹۸)