سخنرانی با عنوان “ادامه تحصیل در رشته های سیاست گذاری عمومی”

برگزاری سخنرانی با موضوع Finding the most influential group in a Complex Network

همایش چشم‌انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه‌ای در حوزه مالی