اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آقای ملانوری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای کاظم خانلو)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای رضائی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای جعفر زاده)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (خانم گودرزی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای قیصری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای کنعانی)