انتصاب دکتر مسعود نیلی به عنوان “رئیس دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد” دانشگاه صنعتی شریف

جلسه معارفه دانشجویان ورودی مهر ۱۳۹۸

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه دفاع احسان حبیب پور مقدم