اطلاعیه دفاع آقای علی چوبداران، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آقای ملانوری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای کاظم خانلو)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای رضائی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای جعفر زاده)