اطلاعیه دفاع خانم محدثه حیدری نژاد، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای مرادی غریبوند، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای علی چوبداران، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع خانم سحر روشنی، رشته‌ی مدیریت

اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت