سخنرانی علمی: Redistribution, Globalization, and Identity Politics

سخنرانی علمی: طرح جامع انرژی کشور و دورنمای انرژی ایران