انتصاب دکتر محمود زاده به عنوان مدیر دوره فرعی اقتصادانتصاب دکتر تصوری به عنوان مدیر دوره دکتری مدیریت

انتصاب دکتر اصلانی به عنوان مدیر دوره MBA مدیریت

انتصاب دکتر مدنی زاده به عنوان مدیر دوره کارشناسی ارشد اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی

انتصاب دکتر ابراهیم نژاد به عنوان مدیر دوره دکتری اقتصاد

انتصاب دکتر آرین به عنوان دبیر جلسات گروه اقتصاد

ابقاء دکتر محمد رضا آراستی به عنوان رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه

انتصاب دکتر عیسائی به عنوان رئیس کمیته ICT