ابقاء دکتر محمد رضا آراستی به عنوان رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه

انتصاب دکتر عیسائی به عنوان رئیس کمیته ICT