جلسه دفاع از رساله دکتری (آقای روح‌اله حمیدی مطلق)