اطلاعیه دفاع آقای بهنام محمدی، رشته‌ی مدیریت

سخنرانی علمی: The UN Sanctions and Manufacturing Downturn in Iran

اطلاعیه دفاع آقای سید علیرضا میرباقری، رشته‌ی مدیریت

اطلاعیه دفاع خانم محدثه حیدری نژاد، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای مرادی غریبوند، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای علی چوبداران، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع خانم سحر روشنی، رشته‌ی مدیریت

اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۹۷-۹۸