اطلاعیه دفاع خانم محدثه حیدری نژاد، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای مرادی غریبوند، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای علی چوبداران، رشته‌ی اقتصاد

اطلاعیه دفاع خانم سحر روشنی، رشته‌ی مدیریت

اطلاعیه دفاع آقای امین رضا جوانشیر، رشته‌ی مدیریت

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آقای ملانوری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای کاظم خانلو)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای رضائی)