اطلاعیه دفاع آقای سید علیرضا میرباقری، رشته‌ی مدیریت

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران