اطلاعیه دفاع اشکان صالحی صدقیانی

اطلاعیه دفاع حسین خدادادی نژاد

اطلاعیه دفاع محمدحسن مازاراتابکی

اطلاعیه دفاع علی‌رضا محمدی سپه‌وند

اطلاعیه دفاع آقای سید علیرضا میرباقری، رشته‌ی مدیریت