پیام ویدئویی تبریک دکتر علینقی مشایخی به مناسبت نوروز۱۴۰۰
مؤسس و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف