طی احکام جداگانه ایی دکتر علینقی مشایخی،دکتر سید بابک علوی،دکتر سید علی مدنی زاده،دکتر علی ملکی،دکتر ابراهیم سوزنچی،دکتر سیدرضا میرنظامی ،دکتر مصطفی تقوی به عنوان اعضای کارگروه و دکتر سید ایمان میرعمادی به عنوان دبیر کارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری، منصوب شده اند.