وبینار پژوهشی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد با عنوان “اثرات بازتوزیعی توسعه مالی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی متمرکز”

” Agents based simulation of the stock market”

سرکار خانم محبوبه داودی در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

آدرس برگزاری سمینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/econ-talks