وبینار پژوهشی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد با عنوان شبیه سازی عاملی بازار سهام

” Agents based simulation of the stock market”

آقای مهندس علی طاهری زاده در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

آدرس برگزاری سمینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/business-research