سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد آماری