تغییر ساعت کاری دانشکده

بدینوسیله به اطلاع می رساند که ساعت کاری دانشکده تا پایان ماه جاری از ۷:۳۰ تا ۱۴ خواهد بود.