آشنایی با رشته اقتصاد

همایش آشنایی با رشته اقتصاد در روز سه شنبه ۱۶ مرداد برگزار می شود.