دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

مطالعه تاثیر پست های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برای شرکت های چندملیتی در شبکه اجتماعی توییتر برای کشور های میزبان و صنایع منتخب

 

ارائه‌دهندهاشکان صالحی صدقیانی

استاد راهنما: آقای دکتر خلیلی نصر

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر چهارسوقی

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر امیر صمیمی

تاریخ و روز: چهارشنبه  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰   ساعت: ۱۲:۳۰ صبح

مکان: اتاق ۳۰۸