با حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر آراستی به مدت دو سال به عنوان رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه، در سمت خود ابقاء می‌شوند.