دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی اثر ریسک ادراک شده بر تمایل، به استفاده از همراه بانک

 

ارائه‌دهنده: مهسا کاظمی

استاد راهنما: آقای دکتر  مهدی کیامهر

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر محمد تقی عیسائی

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر عباس ملکی

تاریخ و روز: چهارشنبه ۹۸/۹/۱۳ ساعت ۹ صبح

مکان:اتاق ۳۰۸ دانشکده مدیریت و اقتصاد