با حکم ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر شیوا زمانی به مدت دو سال به عضویت کارگروه علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد (نماینده رئیس دانشگاه) منصوب شدند.