با حکم ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد، سرکار خانوم دکتر شیوا زمانی به مدت دو سال به عنوان مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده منصوب شدند.