با حکم ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد، جناب آقای دکتر عیسائی به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیته ICT منصوب شدند.