به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد و با حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علوی  به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منصوب شدند.