حکم ریاست دکتر مسعود نیلی

با حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نیلی، از تاریخ اول مهر ماه به مدت دو سال به عنوان رییس دانشکده منصوب گردیده اند.
ضمن عرض تشکر از جناب آقای دکتر عیسایی بابت زحمات طی دوره ریاست دانشکده، برای جناب آقای دکتر نیلی آرزوی موفقیت داریم.
“واحد برنامه ریزی و توسعه سیستم ها”