دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :مازاد تحصیلات و اثر آن بر شکاف جنسیتی دستمزد

 

ارائه‌دهندهراضیه پاپی بالاگریوه

استاد راهنماآقای دکتر غلامرضا کشاورز حداد

استاد راهنمای همکارآقای دکتر سیدفرشاد فاطمی

استاد ممتحن داخلیآقای دکتر محمد وصال

استاد ممتحن خارجی آقای دکتر حسین جوشقانی

تاریخ و روز: یک شنبه ۹۸/۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰

مکان: اتاق سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌ نامه:

دو دیدگاه کلی برای سهامداری هرمی و ضربدری وجود دارد؛ اول آنکه سرمایه‌داران عمده، برای افزایش کنترل و در این پژوهش، با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۶، اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد را در بخش‎های خصوصی و دولتی برآورد می‌کنیم. برای این منظور از روش تطبیق تحقق‌یافته برای محاسبه مازادتحصیلات و مدل تجزیه آکساکا و بلایندر برای محاسبه تبعیض دستمزدی استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که زن‌بودن در هردو بخش خصوصی ودولتی، دارای اثری منفی بر دستمزد است اما این اثر در بخش خصوصی بسیار قوی‌تر است. همچنین نتیجه شده‌است که، شکاف‌جنسیتی دستمزد در بین افراد دارای مازادتحصیلات کمتر از مقدار آن در میان افراد دارای تحصیلات‌متناسب است. همچنین شکاف‌جنسیتی دستمزد و همچنین تبعیض علیه زنان در میان افراد دارای مازادتحصیلات در هردو بخش کمتر از مقدار آن در میان افراد دارای تحصیلات‌متناسب. از طرفی شکاف‌جنسیتی دستمزد و تبعیض علیه زنان در هر دو گروه در بخش خصوصی بسیار بیش‌تر از بخش دولتی است.

کلیدواژه‌ها: مازادتحصیلات، شکاف‌جنسیتی دستمزد، تبعیض جنسیتی، دستمزد، عدم‌تطبیق، بازارکار ایران