دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان هماهنگی و رقابت در توزیع سه کاناله

 

ارائه‌دهندهارژنگ نیکبخت

استاد راهنما: آقای دکتر نجمی

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر مسعود طالبیان

استاد ممتحن داخلیخانم دکتر اصلانی

استاد ممتحن خارجی آقای دکتر چهارسوقی

تاریخ و روز: سه شنبه ۹۸/۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۰

مکان: اتاق سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌ نامه:

پایان نامه پیش رو استراتژی‏های تولیدکننده در انتخاب کانال‏های توزیع و قراردادهای هماهنگ‏کننده را در محیط سه کاناله با وجود بازی استکلبرگ بررسی می‏کند. سه کانال یاد شده فیزیکی، آنلاین و مستقیم هستند. فرض شده است تولیدکننده رهبر استکلبرگ و کانال فیزیکی دنبال کننده‏ی کانال الکترونیکی است. هفت حالت برای انتخاب کانال‏ها وجود دارد. در تصمیم بهینه دیده می‏شود که کانال‏های منتخب مقبولیت قابل توجهی دارند، ولی انتخاب‏هایی که تعداد کمتری توزیع‏کننده دارند سود بیشتری تولید می‏کنند. چهار سناریو‏ برای بررسی سطوح مختلف تعامل بازیگران از طریق قراردادها تعریف می‏شوند که در سه سناریوی اول رقابت استکلبرگ وجود دارد. چهارمین سناریو بیشترین سود جمعی محتمل تئوریکال را با قیمت‏گذاری یکپارچه۱ بدست می‏آورد. در نتایج دیده ‏می‏شود در نواحی که رقابت افقی وجود دارد، با افزایش رقابت افقی سناریوی سوم که از قرارداد تقسیم سود استفاده می‏کند، تاثیری منفی بر سود جمعی دارد. در سناریوی یک که قراردادی وجود ندارد، رقابت عمودی تاثیرات رقابت افقی را با افزایش قیمت‏ها کاهش می‏دهد. همچنین نشان داده می‏شود که سود بهترین انتخاب از سه سناریوی اول تفاوت چندانی با سود سناریوی چهار ندارد. در انتها چارچوبی ساده برای تصمیم‏گیری تولیدکننده ارائه می‏شود تا به درستی از بین قراردادها و کانال‏ها انتخاب کند.