دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان طراحی قرارداد با تمرکز بر نقض آن از سوی بازیکن در فوتبال ایران

 

ارائه‌دهندهمسعود فضلوی

استاد راهنماجناب آقای دکتر مهدی شیخ‌زاده

استاد راهنمای همکارجناب آقای دکتر مسعود طالبیان

استاد ممتحن داخلیجناب‌ آقای دکتر فرشاد فاطمی

استاد ممتحن خارجی:  جناب آقای دکتر بهرنگ کمالی

تاریخ و روز: سه شنبه ۹۸/۶/۱۲ ساعت ۱۸:۱۵

مکان: اتاق سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌ نامه:

امروزه تمامی شرکتها و حتی اشخاص، برای رونق کسبوکار خود ناگزیر به معامله با عوامل دیگر هستند. بسیاری از شرکتها (بهعنوان خریدار) مواد اولیه خود را از سایر شرکتهای تأمینکننده (بهعنوان فروشنده) خریداری می‌کنند و یا گاهی بخشی از فعالیتهای خود را به آنها واگذار می‌کنندقرارداد، اولین گام برای شکلگیری این نوع همکاری‌ها و معاملات هست. واضح هست که هر شخص و یا شرکتی در هر قرارداد اهدافی را دنبال می‌کند. این اهداف و انتظارات در حالی، هنگام امضای قرارداد تعیین می‌شوند که هیچکدام از طرفین از شرایط آینده اطمینان ندارند. در بسیاری از مواقع شرایط بهگونهای رقم می‌خورد که یکی از طرفین مجبور به نقض و ترک قرارداد می‌شود. نقض قرارداد می‌تواند نتیجه عوامل مختلفی باشد؛ از رایجترین آنها، پیدایش یک فرصت بهتر برای یکی از طرفین قرارداد در آینده هست. این شرایط در فوتبال ایران بسیار تکرار می‌شود. بازیکنی قرارداد کنونی خود با یک باشگاه را نقض می‌کند تا به پیشنهاد بهتر باشگاه جدیدی جواب مثبت دهد. یک روش برای جبران خسارت باشگاه اولیه، تعیین مبلغی در ابتدای قرارداد بهعنوان جریمهی بازیکن در صورت نقض قرارداد، هست. برای تعیین این خسارت، در ابتدا لازم است توابع مطلوبیت تمام بازیگران محاسبه و روابط بین آنها مدل شود. و در ادامه با بررسی تحلیلی این روابط، مقدار بهینه خسارت محاسبه شود. بهمنظور اینکه مدل خود را تنها به دنیای فوتبال محدود نکنیم، امکان نقض قرارداد در هرزمانی را ایجاد می‌کنیم و همچنین کالا/خدمت هدف قرارداد، می‌تواند بهیکباره در انتهای قرارداد (تقسیمناپذیر) و یا بهتدریج در طول مدتزمان قرارداد (تقسیمپذیر) مبادله شود. در پایان و پس از بررسی تحلیلی حالت تقسیمپذیر، متوجه خواهیم شد که با افزایش ارزش بازیکن برای باشگاه، میزان خسارت افزایش خواهد یافت و همچنین با نزدیک شدن زمان نقض قرارداد به زمان اتمام آن، شاهد کاهش میزان خسارت خواهیم بود. و در حالت تقسیمناپذیر زمان نقض قرارداد تأثیری بر روی میزان خسارت ندارد.

کلمات کلیدی:

رابطه خریدارفروشنده، نقض قرارداد، خسارت نقدی، اطلاعات نامتقارن،
قراردادهای فوتبال