دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی درستی سه‌گانه‌ی ناممکن با استفاده از شوک‌‌های پولی آمریکا 

ارائه‌دهنده: مهتاب کریمی

استاد راهنما: دکتر سید مهدی برکچیان

استاد راهنمای همکار: دکتر حسین جوشقانی

استاد ممتحن داخلی: دکتر سید علی مدنی زاده

استاد ممتحن خارجی: دکتر مهسا جهاندیده

تاریخ و روز: یک شنبه۲۰/۵/۹۸ ساعت:۸:۳۰

مکان: اتاق سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌ نامه:

طبق تئوری سه‌گانه‌ی ناممکن کشورها از میان سیستم نرخ ارز ثابت، جریان سرمایه‌ی باز و استقلال سیاست پولی تنها دو مورد را می‌توانند انتخاب کنند. قسمتی از ادبیات اقتصادی سعی کرده است درستی این سه‌گانه را به صورت تجربی بررسی کند. نتایج بعضی تحقیقات مانند کلین و شامبوا (۲۰۱۵) درستی سه‌گانه‌ی ناممکن را در انتقال اثر تغییرات نرخ بهره‌‌ی کشورهای پایه به سایر کشورها تایید می‌کند.  از طرف دیگر بعضی تحقیقات مانند ری(۲۰۱۳) نشان می‌دهند آنچه می‌تواند استقلال سیاست پولی کشورها را در برابر شوک‌های خارجی مانند شوک های پولی آمریکا حفظ کند یک جریان سرمایه‌ی محدود است. این گروه از ادبیات معتقدند یک سیستم نرخ ارز شناور الزاما منجر به یک سیاست پولی مستقل نمی‌شود.

ما در این تحقیق به بررسی درستی سه‌گانه‌ی ناممکن در چارچوب کلین و شامبوا(۲۰۱۵) می‌پردازیم. در تحقیق مذکور، استفاده از تغییرات نرخ بهره‌ی کشورهای پایه یک مشکل درونزایی را در پژوهش به وجود آورده و منجر به نتایجی بایاس شده‌است.  ما با استفاده از شوک‌های برونزا و غیرقابل پیش‌بینی آمریکا سعی می‌کنیم این بایاس را رفع کنیم و نشان‌می‌دهیم که سه‌گانه‌ی ناممکنهمراستا با کلین و شامبوا(۲۰۱۵)- در انتقال شوک‌های پولی برونزا و غیرقابل پیش‌بینی آمریکا به سایر کشورهای دنیا برقرار است.

کلمات کلیدی : سه‌گانه‌ی ناممکن، شوک‌های پولی آمریکا، استقلال سیاست پولی