سعید رضا عاملی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، طی حکمی دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف را از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ به مدت سه سال به عنوان “معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری” شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب نمود.