اطلاعیه دفاع آقای سید علیرضا میرباقری، رشته‌ی مدیریت