جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم دانشکده مدیریت و اقتصاد در روز شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد. در این جلسه، ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان جدید، اساتید دانشکده به معرفی خود پرداختند و توضیحاتی را در مورد دانشکده ارائه کردند.