عنوان:

رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر

ارائه دهنده: مرضیه گودرزی

استاد راهنما: آقای دکتر فاطمی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر وصال

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر سوری

تاریخ و روز :

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲  ساعت:۱۶:۳۰

مکان:

اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده پایان نامه:

مبارزه با فقر در میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران همواره محبوبیت داشته است. امروزه اکثر پژوهشگران فقر را پدیده‌ای چندبعدی و علاوه بر مشخصه درآمد، دارای معیارهای مرتبط با سطح دانش، آگاهی، رفاه و سلامت افراد نیز می‌دانند. مطالعه بر روی فقر چندبعدی و جستجو برای کشف ارتباط ایستا و پویای آن با فقر درآمدی از اهداف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که  هم از لحاظ ایستا و هم از لحاظ پویا اختلاف قابل ملا‌حظه‌ای در شناسایی خانوارهای فقیر طبق این دو رویکرد وجود دارد. همچنین برای بررسی میزان تاثیرگذاری فقر چندبعدی بر روی ماندگاری در فقر درآمدی از داده‌های پنل طرح هزینه و درآمد خانوار در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ استفاده شده‌ است. نتایج حاکی از آن است که وجود فقر چندبعدی در خانوار احتمال ماندگاری در فقر درآمدی برای سه سال متوالی را حدود ۹ درصد افزایش می‌دهد.