عنوان :

عوامل موثر بر بازده عرضه‌های اولیه بورس تهران

ارائه دهنده: مصطفی کنعانی

استاد راهنما: دکتر مسعود طالبیان

استاد راهنمای همکار  : دکتر علی ابراهیم‌نژاد

استاد ممتحن داخلی :  دکتر محسن بهرام‌گیری

استاد ممتحن خارجی: دکتر مصطفی سیف

 

زمان :

  سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷             ساعت    ۱۰:۳۰ صبح

مکان:

 اتاق سمینار طبقه اول

 

چکیده پایان نامه  :

در پژوهش حاضر، عواملی که روی قیمت‌گذاری کمتر از واقع در عرضه اولیه سهم‌ها در بورس و فرابورس تهران اثرگذار هستند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. با تعریف متغیرهای درصد عرضه، رند بودن یا نبودن قیمت عرضه، عمر شرکت، اندازه شرکت، بازده بازار در یک ماه پیش از انجام عرضه، میانگین بازده عرضه‌های انجام‌شده پیش از عرضه اولیه سهم شرکت و گروه صنعتی که شرکت در آن قرار دارد، رابطه بین آن‌ها با بازده غیرعادی ابتدایی ۲۴۶ شرکتی که در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ برای اولین بار به بازار عرضه‌ شده‌اند بررسی شد. در این مطالعه، با توجه به وجود قانون محدودیت نوسان روزانه قیمت سهام، برای محاسبه متغیر وابسته بازده ابتدایی عرضه، الگوریتم جدیدی معرفی شد که می‌تواند مقادیر دقیق‌تری را به نسبت رویکرد پیشین که بازه‌های زمانی ثابتی را برای تمام سهم‌هایی که برای اولین بار به بازار عرضه‌شده‌اند در نظر می‌گرفت، در اختیار ما قرار دهد. به طور کلی، در مقایسه با رویکرد تعیین زمان مشخص یک‌ماهه به عنوان پنجره زمانی مدنظر برای محاسبه بازده ابتدایی عرضه اولیه، متغیر وابسته‌ای که از الگوریتم تعیین روز مبنا معرفی‌شده محاسبه شده باشد، به میزان بیشتری توسط متغیرهای مستقل این مسأله توضیح داده می‌شود. در تمام رگرسیون‌ها، متغیر اندازه شرکت، اثر معکوس معناداری بر روی قیمت‌گذاری کم‌تر از واقع در عرضه اولیه دارد و بر خلاف پیش‌بینی‌ها و مطالعات گذشته، درصد عرضه سهام، رابطه مستقیمی با قیمت‌گذاری کم‌تر از ارزش ذاتی سهام شرکتی که برای اولین بار به بازار عرضه شده است دارد. ضمن این‌که نشان داده شده است که اثرات فرضیه‌ مذاکره که رابطه بین رند بودن یا نبودن قیمت عرضه اولیه و بازده ابتدایی عرضه اولیه سهم را بررسی می‌کند، در بازار بورس تهران نیز مشاهده است.

واژه‌های کلیدی:

عرضه اولیه، قیمت‌گذاری کمتر از واقع، فرضیه مذاکره، بازده غیرعادی کوتاه‌مدت، الگوریتم تاریخ مبنا