عنوان :

مکانیزم‌های موثر در نگهداشت نیروها در یک شرکت تولیدی بزرگ

ارائه دهنده: میترا رنجی

 

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر سارا بانکی

استاد ممتحن داخلی :  جناب آقای دکتر بابک علوی

استاد ممتحن خارجی: سرکار خانم دکتر گلناز تاج الدین

 

زمان :

  ۳۰ دی ۱۳۹۷                     ساعت                    ۸ صبح  

مکان:  

اتاق سمینار طبقه اول

 

چکیده پایان نامه  :

امروزه سازمان‌ها، موضوع نگهداشت منابع انسانی را مهم و اساسی قلمداد کرده، برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و هزینه‌های زیادی انجام می‌دهند. یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، نگهداشت کارکنان توانمند است. این پژوهش با هدف شناسایی فاکتورهای موثر برای نگهداشت نیروها در شرکت افق البرز انجام گرفته است. برای استخراج این فاکتورها، از ارتباط بین رضایت شغلی و تمایل به خروج کارکنان استفاده شد. و برای رضایت شغلی نیز فاکتورهایی در نظر گرفته شد. در این پژوهش فرض شد که فاکتورهای رضایت شغلی با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری دارند و همچنین رضایت شغلی نیز با تمایل به خروج کارکنان ارتباط معنادار و منفی دارد و فاکتور تعهد نیز به عنوان متغیر میانجی بین رضایت شغلی و تمایل به خروج در نظر گرفته شد.

برای انجام این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی فرم کوتاه مینی‌سوتا، پرسشنامه تعهد آلن و مایر و پرسشنامه تمایل به خروج موبلی، هورنر و هولینگزورث استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان کارخانه شرکت افق البرز است که ۱۳۹ نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. برای سنجش فاکتورهای پرسشنامه‌های رضایت شغلی و تعهد، تحلیل عاملی به کار گرفته شد و جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش، از رگرسیون خطی و ضریب همبستگی استفاده شد. برای بررسی رابطه میانجی‌گری تعهد نیز از پروسس و روش بوت‌استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی شامل فاکتورهای محیط و شرایط کاری، اختیار عمل، سبک رهبری و حقوق و فرصت رشد است و تعهد نیز شامل ابعاد تعهد عاطفی، اجباری هزینه‌ای، اجباری جایگزینی و هنجاری است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها، حاکی از تایید فرضیه‌های تحقیق است. یعنی فاکتورهای رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری با رضایت شغلی دارند و رضایت شغلی نیز ارتباط منفی با تمایل به خروج کارکنان دارد. و ابعاد تعهد، به جز تعهد اجباری جایگزینی، به عنوان متغیر میانجی عمل می‌کنند.

کلید واژه‌ها: رضایت شغلی، تعهد، تمایل به خروج، نگهداشت